Hygyrchedd y safle:

Hygyrchedd ein gwefan

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchau testun
 • nid yw'r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin
 • mae'n anodd llywio rhai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • ni allwch neidio i'r prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o Google Chrome neu borwr mwyaf diweddar arall e.e. Internet Explorer 11. Am fwy o wybodaeth am y pwnc yma ewch i'n tudalen gymorth.

Beth i'w wneud os na allwch defnyddio rhannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille

 • ebostiwch ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru
 • ffoniwch 0300 30 33 444

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn saith diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni trwy e-bostio gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Fel datganiad gofalcymdeithasol.cymru

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.
Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes gan rai delweddau ac eiconau ddewis amgen testun, felly ni all pobl sy'n defnyddio darllenydd sgrin gyrchu'r wybodaeth. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (cynnwys heblaw testun).
Rydym yn bwriadu ychwanegu dewisiadau amgen testun ar gyfer pob delwedd erbyn Medi 2020. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn cwrdd â safonau hygyrchedd.
Mae rhai ffurflenni yn cynnwys penawdau / teitlau heb unrhyw destun, bydd y rhain yn cael sylw, ac yn cael eu tynnu neu eu diwygio erbyn Medi 2020.
Nid oes gan rai elfennau o'r ffurflen unrhyw ddisgrifiad, neu label nad yw'n weladwy, bydd y rhain yn cael eu diwygio cyn Medi 2020.

Gwallau technegol ar sawl tudalen o'r wefan

Mae yna nifer o wallau technegol ar ein gwefan sy'n golygu nad yw rhai rhannau o'n cynnwys yn hygyrch. Rydym wedi rhestru isod y rhannau nad ydynt yn hygyrch a'r rhesymau a ganlyn.
Dolen wedi'i nodi yn ôl lliw yn unig (A)
2 Nid yw 'Element ID' yn unigryw (A)
Defnyddir HTML i fformatio cynnwys (A)
Testun amgen ar gyfer y ddelwedd yn enw ffeil (A)
3 Nid oes gan maes mewnbwn unrhyw ddisgrifiad (A)
Nid oes teitl gan yr iFrame (A)
Mae'r pennawd yn destun coll (A)
Tag trwm yn cael ei ddefnyddio i fformatio testun (A)
Botwm ar goll ar ffurflen (A)
3 Nid oes gan blwch dethol unrhyw ddisgrifiad (A)
tag "u" yn cael ei ddefnyddio i fformatio testun
Dim penawdau ar dudalen (A)
Mae gan dudalen we sawl elfen deitl neu ddim elfen deitl (A)
Rhowch botwm ar gyfer 'dewis blwch' (A)
Mae gwall dilysu WAI-ARIA yn bresennol pan fydd tudalen yn llwytho  (A)
Label maes ddim yn weladwy (A)
Rôl, cyflwr neu eiddo annilys WAI-ARIA (A)
Tirnodau na ellir eu gwahaniaethu (A)
Cynnwys heb ei gynnwys mewn tirnodau (A)
Dim opsiwn i neidio cynnwys sy'n cael ei ailadrodd (A)
Priodoledd WAI-ARIA diangen (Lefel A)
Aria-atomic = "gwir" ar goll ar gynhwysydd gwall (A)
Dim pennawd lefel uchaf ar y dudalen (A)
A yw'r priodoledd "aria-label" yn disgrifio'r elfen yn gywir? (A)
A yw tirnodau yn cael eu cymhwyso'n briodol? (A)
Rhoi digon o amser (A)
A yw rolau WAI-ARIA yn cyd-fynd a swyddogaeth yr elfen? (A)
A ddylid marcio'r ddelwedd yn addurnol? (A)
A yw'r dilyniant tabio yn rhesymegol? (A)
A yw'r "aria-label" yn disgrifio'r ddolen yn gywir? (A)
A ellir grwpio opsiynau gyda'i gilydd yn rhesymegol? (A)
A yw priodoleddau "aria-descriptionby" yn darparu gwybodaeth ychwanegol? (A)
A yw'r priodoledd "aria-label" yn disgrifio'r rheolaeth rhyngwyneb yn gywir? (A)
A yw'r priodoledd "aria-labelledby" yn disgrifio'r elfen yn gywir? (A)
A oes dewis arall i fideo / sain? (A)
A yw pennawd cynnwys amlgyfrwng? (A)
A oes dewis arall i gynnwys amlgyfrwng? (A)
A ddylai'r tabl gael disgrifiad? (A)
A oes opsiynau i reoli sain sy'n chwarae'n awtomatig? (A)
Mae cyferbyniad lliw yn annigonol (AA)
A yw'r ddelwedd yn rhydd o destun? (AA)
A yw cynnwys amlgyfrwng byw yn cael ei chapsiynu? AA
A oes gan gynnwys amlgyfrwng ddisgrifiad sain? (AA)
Mae cyferbyniad lliw yn annigonol (AAA)
Nid yw'r penawdau'n cael eu nythu'n iawn (AAA)
Mae testun ar goll o'r pennawd (AAA)
"Dim penawdau ar dudalen (AAA)"
Dim pennawd lefel uchaf ar y dudalen (AAA)
A oes Dehongliad Iaith Arwyddion i gynnwys amlgyfrwng? (AAA)
A oes gan gynnwys amlgyfrwng Ddisgrifiad Sain Estynedig? (AAA)
A oes gan gynnwys amlgyfrwng/fideo ddewis arall? (AAA)
A oes gan sain byw ddewis arall? (AAA)
A oes modd gwahaniaethu sain y blaendir â sain cefndir? (AAA)
Penawdau strwythur (AAA)

Baich anghymesur

Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud hi'n anoddach gweld y cynnwys. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.4 (cyfeiriadedd).

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Mae'n anodd llywio rhai o'n ffurflenni rhyngweithiol gan ddefnyddio bysellfwrdd. Er enghraifft, oherwydd bod y tag 'label' ar goll o rhai rheolyddion ffurf.
Rydym wedi asesu cost trwsio'r problemau gyda llywio a chyrchu gwybodaeth, a gyda'r offer a thrafodion rhyngweithiol. Credwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn gwneud asesiad arall pan fydd y contract cyflenwyr ar fin cael ei adnewyddu, yn debygol o fod mewn oddeutu chwe mis.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn cwrdd â safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro felly maent yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (enw, gwerth rôl).

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. 

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

Fideo Byw

Nid oes capsiynau ar ffrydiau fideo byw. Mae hyn yn methu maen prawf WCAG 2.1 success criterion 1.2.4 (captions - live).
Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi'i eithrio rhag cwrdd â'r rheoliadau hygyrchedd.

Sut wnaethon ni brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 23/9/2019. Cynhaliwyd y prawf trwy ddefnyddio siteimprove.com gan Nicola Sutton, Swyddog Cronfa Ddata

Fe wnaethon ni brofi:

Gallwch ddarllen yr adroddiad prawf hygyrchedd llawn ar yr Adroddiad Prawf gwella safle

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella hygyrchedd

Mae ein map ffordd hygyrchedd [dolen i fap ffordd socialcare.wales] yn dangos sut a phryd rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar y wefan hon.

Paratowyd y datganiad hwn ar 25/9/2019 Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 25/9/2019.