Datganiad Hygyrchedd www.GCCarlein.cymru

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch. 

Byddai defnyddwyr darllenwyr sgrin yn ei chael hi'n anodd defnyddio'r wefan hon oherwydd:

 • mae gwybodaeth mewn tablau yn angywir oherwydd mae cod wedi'i fewnosod yn yr un ardaloedd.
 • nad yw rhai eitemau tudalen yn ddarllenadwy oherwydd testun coll a diffyg testun disgrifiadol
 • defnyddir setiau maes a phennawd yn anghywir gan ei gwneud hi'n anodd i ddarllenwyr sgrin eu dilyn.
 • ni chynghorir defnyddwyr ar ddiweddariadau cynnwys ar y sgrin. Mae rhain yn cynnwys diweddariadau statws yn bennaf (fel “Mae eich cais wedi'i ganslo”) a diweddariadau hidlwyr chwilio, ond maent hefyd yn cynnwys “cynnwys sy’n ehangu” ar adrannau o y dudalen sy’n agor wrth glicio.
 • defnyddir siart llif i gyfleu cyfeiriad gwybodaeth, ond mae'r testun amgen ar gyfer hyn yn annigonol, ac ni roddodd yr un profiad.

Byddai defnyddwyr bysellfwrdd hefyd yn ei chael hi'n anodd defnyddio'r wefan hon oherwydd:

 • yn aml ni fyddai uwcholeuwr (yr uwcholeuwr sy'n dangos i ddefnyddiwr bysellfwrdd yr hyn y gallant ryngweithio ag ef) yn cael ei alluogi ar eitemau ar y sgrin, neu byddai'r ffocws yn symud ymlaen i eitemau anweledig.
 • Ar lawer o dudalennau canfuwyd nad oedd dolen “Neidio i gynnwys” fel yr elfen ryngweithiol gyntaf, os canfuwyd unrhyw rai o gwbl. Mae defnyddwyr bysellfwrdd yn defnyddio'r ddolen hon i osgoi llywio a neidio'n syth i'r cynnwys.

Byddai defnyddwyr Actifadu Llais sy'n defnyddio Dragon Naturally Speaking yn ei chael hi'n anodd defnyddio'r wefan hon oherwydd:

 • Nid yw rhai eitemau wedi'u rhaglennu'n gywir felly na fydd defnyddwyr yn gallu penderfynu sut i'w defnyddio, neu'n gwybod pa orchmynion i'w defnyddio; ac nid yw rhai eitemau’n actifadu pan ddefnyddiwyd ‘modd arddweud’ Dragon.
 • mae maint rhai eitemau yn rhy fach i glicio arnynt os oes gan y defnyddiwr broblemau gyda phroblemau rheolaeth dros symudiadau.

Bydd defnyddwyr golwg gwan yn ei chael hi'n anodd defnyddio'r wefan hon oherwydd:

 • y cyferbyniad lliw a ddefnyddir
 • anhawsterau wrth chwyddo / chwyddo'r dudalen
 • mae negeseuon statws yn diflannu'n rhy gyflym i'w darllen.

Bydd defnyddwyr gwybyddol wahanol yn ei chael hi'n anodd defnyddio'r wefan hon oherwydd:

 • Ni ellid dilyn cyfarwyddiadau oherwydd bod y cyfarwyddiadau yn anghywir
 • cynnwys gramadeg anghywir, sy'n golygu nad yw rhai paragraffau'n gwneud synnwyr gramadegol;
 • yr anallu i dynnu dogfennau o'r system pe byddent yn cael eu huwchlwytho trwy gamgymeriad;
 • mae’r tudalen yn adnewyddu a stopio’r tudaeln rhag dangos newidiadau i ddata sydd wedi eu cyflawni.
 • Nid yw'r nodwedd terfyn amser yn rhybuddio defnyddwyr y byddent yn cael eu allgofnodi, os nad ydy tudalen yn cael ei diweddaru'n ddigon cyflym.

Ymhlith y materion ychwanegol y gall defnyddwyr eu profi mae:

 • nid yw’r ‘teclyn dewis dyddiad’ na’r teclyn calendr yn gweithio’n dda iawn gyda mwyafrif dechnoleg cynorthwyol
 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchau testun
 • nid yw'r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin
 • mae'n anodd llywio rhai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • ni allwch neidio i'r prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • gallwch dim ond defnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o Google Chrome neu borwr mwyaf diweddar arall e.e. Microsoft Edge. Am fwy o wybodaeth am y pwnc yma ewch i'n tudalen gymorth.

Beth i'w wneud os na allwch defnyddio rhannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille

 • ebostiwch ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru
 • ffoniwch 0300 30 33 444

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn saith diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni trwy e-bostio gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni

Ewch i’n tudalen cysylltu a ni

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.


Nad ydy’r  wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae yna nifer o wallau technegol ar ein gwefan sy'n golygu nad yw rhai rhannau o'n cynnwys yn hygyrch. Rydym wedi rhestru isod y rhannau nad ydynt yn hygyrch a'r rhesymau a ganlyn.


Ni all meddalwedd darllen sgrin weld elfennau gyda'r priodoledd cudd-aria wedi'u gosod yn wir os yw darllenwyr sgrin yn llywio iddynt yn eu cyd-destun; ond os defnyddir yr allwedd tab i lywio yn lle hynny gellir cyrchu'r elfennau hyn, gan roi dau fersiwn wahanol o'r dudalen i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin.

 • Nid yw'r label aria a roddir i lawer o'r elfennau yn ddisgrifiadol, mae'n ymddangos yn ddiangen a gallai ddrysu defnyddwyr darllenwyr sgrin.
 • Mae’r defnydd o’r priodoledd WAI-ARIA ‘role’ wedi’i weithredu’n anghywir a gallai beri dryswch i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin.
 • Marciwyd rhestrau yn anghywir: Ni ddylai eitemau rhestr fod yn blant uniongyrchol i unrhyw beth heblaw rhestrau ac ni ddylai eitem nad yw'n rhestr fod yn blant uniongyrchol o restrau ond wedi'u cynnwys mewn eitem rhestr.
 • Darganfuwyd gwerthoedd ID dyblyg. Gall mwy nag un elfen sydd â'r un gwerth priodoledd id achosi canlyniadau annilys. Rhaid i bob priodoledd id fod yn unigryw i'r Technoleg Gynorthwyol ryngweithio'n iawn.

Ni farciwyd elfennau ffug yn gywir i ganiatáu i ddefnyddwyr darllenwyr bysellfwrdd a sgrin ryngweithio â'r elfen yn gywir (os o gwbl).

Materion technegol ar ein gwefan

Mae yna nifer o wallau technegol ar ein gwefan sy'n golygu nad yw rhai rhannau o'n cynnwys yn hygyrch.

Rydym yn bwriadu trwsio'r holl faterion technegol a restrir erbyn Rhagfyr 2021.

Baich anghymesur

Nid ydym wedi nodi unrhyw eitemau y gellid eu hystyried yn faich anghymesur. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda chyflenwyr ar y gwallau a nodwyd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

 PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn cwrdd â safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro felly maent yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (enw, gwerth rôl).

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. 

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

Sut wnaethon ni brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 29 Mehefin 2020. Cynhaliwyd y prawf gan The Digital Accessibility Centre.

Fe wnaethon ni brofi:

Gallwch ddarllen yr adroddiad prawf hygyrchedd llawn. Noder, mae’r adroddiad ar gael yn y Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Rydym wrthi yn ei gyfieithu ar hyn o bryd.

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella hygyrchedd

Mae ein map ffordd hygyrchedd ar y gwefan yma yn mis Ionawr 2021 yn dangos sut a phryd rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar y wefan hon.

Paratowyd y datganiad hwn ar 18/09/2020 Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2020.