A A A

Chwilio'r Gofrestr

Gallwch chwilio'r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru drwy ddefnyddio un neu fwy o'r meysydd isod.

Hwyrach hefyd y bydd angen i chi wirio:

  • y tudalen Gorchmynion Gweithredol i weld os yw cofrestrydd wedi ei gwahardd o’r Gofrestr neu os oes amodau ar gofrestriad cofrestrydd am gyfnod amser penodol tra bod ymchwiliadau’n mynd rhagddyn;
  • y tudalen Canlyniadau Gwrandawiadau i weld os oes amodau ar gofrestriad cofrestrydd, neu os oes rhybudd, gorchymyn atal neu orchymyn dileu wedi ei osod ar gofrestrydd.

Ni fydd cymhwyster yn ymddangos ar gyfer myfyrwyr gwaith cymdeithasol.

Cofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Awgrymiadau chwilio

Cymorth

Nodwch fod unigolion yn cael eu cofrestru o dan yr enw y cant eu hadnabod yn y gweithle e.e. Leslie = Les, Angela = Angie. Os na allwch gael hyd i gofnod unigolyn sydd wedi cael ei gofrestru, nodwch hynny o fanylion ac y gallwch yn y meysydd chwilio.

Y modd mwyaf cywir a diogel o wirio ag ydi unigolyn wedi cael ei gofrestru ydi drwy nodi’r rhif cofrestru yn y maes perthnasol.

Gallwch chwilio am gofnod gweithiwr gofal cymdeithasol gan ddefnyddio enw cyntaf, cyfenw, sir ble maent yn gweithio neu gyda rhif cofrestru Gofal Cymdeithasol Cymru; nid oes angen rhoi gwybodaeth ym mhob adran.

Yn y maes chwilio, peidiwch ag ychwanegu bwlch ar ôl teipio enw cyntaf neu chyfenw, gan ni fydd y person yr ydych yn chwilio amdano yn ymddangos.

Mae'r cyfleuster chwilio yn darparu 'nod-chwiliwr' awtomatig e.e. bydd Robert yn datgelu Robert, Roberts, Robertson.

Mae'r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol wedi rhannu mewn dau rhan

Rhan 1:

Unigolion â chymhwyster mewn gwaith cymdeithasol

Rhan 2:

Cofrestru gorfodol:

Myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol
Rheolwr Gofal Preswyl i Blant
Rheolwr Cartrefi Gofal Oedolion
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant
Rheolwr Gofal Cartref

Egluro canlyniadau chwilio


Cerydd

Rhybudd llym ydi Cerydd a roddir i unigolion cofrestredig. Gall y cerydd gael ei osod ar gofnod yr unigolyn ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol am hyd at bum mlynedd. Bydd y cerydd yn aros ar gofnodion y Cyngor Gofal a gall ei gymryd i ystyriaeth mewn achosion yn y dyfodol. Gall yr unigolyn barhau i weithio tra bo’r cerydd mewn lle.

GYA

Gorchymyn Ymarfer gydag Amodau : Golyga hyn fod amod/au wedi’i rhoi ar gofrestriad y cofrestrydd. Rhaid i’r cofrestrydd gydymffurfio a’r amod/au.  Mae cofrestrydd yn gallu parhau i weithio tra bod y Gorchymyn yn ei le.  

Wedi cofrestru gydag amodau

Gall Pwyllgor Cofrestru, Ymchwilio, Ymddygiad, Iechyd neu Addasrwydd i Ymarfer Cyngor Gofal Cymru fod wedi gosod amodau ar gofrestriad unigolyn cofrestredig. 

Ni fydd y Gofrestr yn dangos os oes amod wedi cael ei roi ar gofrestriad unigolyn cofrestredig. Os ydych chi’n gyflogwr sy’n ystyried cyflogi unigolyn cofrestredig, ac rydych chi eisiau gwirio p’un ai bod amod/amodau wedi eu gosod, gofynnwch i’r ymgeisydd am gopi o’i dystysgrif cofrestru - bydd hon yn cynnwys unrhyw amod/amodau sydd wedi cael eu gosod ar gofrestriad yr ymgeisydd. Yn dilyn hyn, os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am yr amodau, cysylltwch â’r Pennaeth Cofrestru ar 029 2078 0655.


Unigolion ar y gofrestr


Bydd pawb ar y Gofrestr wedi dangos eu bod yn addas i weithio mewn gofal cymdeithasol trwy brofi i ni fod ganddynt:

  • y cymwysterau angenrheidiol;
  • bod ganddynt gymeriad da;
  • bod yn addas i ymarfer o safbwynt corfforol a meddyliol
  • a'u bod yn cytuno i gydymffurfio â’n Côd Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.